БЛОГ

 

ЗАВІДУВАЧА


      Матрос Тетяна Станіславівна

 

ОСВІТА - ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА

ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ - 35 РОКІВ

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ - "СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ",

ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ - "ВИХОВАТЕЛЬ - МЕТОДИСТ".       

 

"Керівник,  як головний вихователь,

повинен турбуватися про те, щоб в духовному

житті педагогічного колективу ніколи не

згасла думка про дитину".

 В.О. Сухомлинський

Завідувач здійснює:

- організацію освітньо-виховного процесу ДНЗ;

- забезпечення адміністративно - господарської роботи в ДНЗ;

-  дотримання норм і правил охорони праці, протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм;

- організацію харчування дітей;

- забезпечення працівників методичними посібниками для роботи та систематичного підвищення кваліфікації працівників;

- забезпечення санітарного утримання приміщень і ділянки ДНЗ повітряного режиму;

- реалізацію державної політики в галузі освіти;

- загальне керівництво всіма напрямками діяльності ДНЗ у відповідності з його статутом і законодавства України;

- Розробку і впровадження програм розвитку ДНЗ, навчальних планів, курсів, дисциплін, а також Статуту, Колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку і інших навчально-методичних документів;

- визначення структури управління ДНЗ і штатний розпис в межах своєї компетенції;

 

- вирішує навчально-виховні, методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності ДНЗ.

 

Завідувач контролює:

- роботу адміністративної групи (вихователя – методиста, завідувача господарства, сестри медичної);

- виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, норм охорони праці відповідно до трудового законодавству;

- виконання інструктивно-методичних документів вищих організацій, а також осіб, які інспектують;

- якість знань, умінь і навичок дітей;

- виконання рішень педагогічної ради;

- збереження обладнання і посібників;

- ведення документації вихователями, адміністрацією;

- організацію та здійснення роботи з батьками;

- фінансово-господарчу діяльність; 

- роботу вихователів.

Про дотримання порядку прийому дитини 

до дошкільного навчального закладу

Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до Так, згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з Рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. N 5-рп/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. N 305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Довідка, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.99 N 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)», видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов’язані надавати об’єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об’єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров’я і подальші наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. N 48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України N 434 29.11.2002 та затвердженого цим наказом положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу. 

 

      Моя работа непосредственно связана с созданием того, что необходимо для нормальной жизнедеятельности людей в ячейке, называемой "детский сад". Я имею ввиду психологическое здоровье коллектива сотрудников.Ведь сильный, "здоровый" грамотный коллектив, открытый к любому сложному жизненному сценарию-это интересная жизнь,а не рутинное прозябание. И потом, это успешные в будущем, а в настоящем жизнерадостные, любознательные, активные воспитанники. По этому меня постоянно волнуют вопросы: Кто мы сегодня? Кто я? Как нам (мне) быть? Какова моя  НАСТОЯЩАЯ функция? Управленческие решения, коммуникативные отношения, психологическое здоровье...

      Управленческое решение представляет собой устранение противоречия (ликвидацию отклонения), возникающего между ситуацией (фактическим состоянием) и целью (ожидаемым состоянием). Оно понимается как единовременный акт окончательного выбора одного из возможных вариантов действий и является результатом деятельности менеджера.      

    Управленческие решения являются основным элементом каждой функции управления – планирования, организации, мотивации и контроля, так как их осуществление требует принятия решения и включает корректировку целей, анализ проблемы, прогнозирование, определение вариантов действия (анализ альтернатив), выбор наилучшего варианта (решение), организационно-практическую работу по реализации этого решения.